Lugovtsov/5.7.1-cosmic-radiation
2023-12-16 19:39:27 +03:00
..
data.csv новая лаба 2023-12-16 19:39:27 +03:00
heght_of_plates.csv новая лаба 2023-12-16 19:39:27 +03:00
plates_0.csv новая лаба 2023-12-16 19:39:27 +03:00
plots.ipynb новая лаба 2023-12-16 19:39:27 +03:00